Møde med skolens ledelse og kontaktlærere/pædagoger i slutningen af forudgående skoleår

Konfirmationsforberedelsen af specialklasser er afhængig af et godt samarbejdsforhold til skolen. Sørg for et årligt møde med ledelse, kontaktlærere/pædagoger i slutningen af forudgående skoleår om planlægning af kommende konfirmandforløb, herunder nødvendig forberedende indsigt i konfirmandholdets sammensætning.

Deltagelse i et forældremøde på skolen

Konfirmation er en stor og betydningsfuld familiefest med langtidsplanlægning. Datoen må som ved andre konfirmationer meldes ud år i forvejen. Da konfirmanderne ofte bor andre steder end sognet og lokalområdet, kan det være konstruktivt at søge at komme med på et forældremøde på skolen før konfirmationsforberedelsens start, hvor invitation, gensidig orientering og aftaler kan finde sted.

 

Kommunikation og samarbejde med kirkens medarbejdere omkring undervisningen

Konfirmationsforberedelse har en klar kirkelig og gudstjenestelig praksisside og slutter med konfirmationsgudstjenesten. Et godt samarbejde med kirkens medarbejdere er både relationsskabende og et vigtigt bidrag til undervisningens indhold.

Transport og andre belastningsforhold omkring undervisningen

Transport af børnene fra skolen til kirke og sognegård og tilbage igen påhviler kirken, men nogle gange kan man finde en løsning i samarbejde med skolen. Selv den bedste transportløsning og flytning til fremmede omgivelser kan være en voldsom belastning for nogle af konfirmanderne. Derfor kan det vise sig hensigtsmæssigt at være åben over for en kombination af undervisning på skolen og enkelte gange i kirken. Her er det afgørende at forhandle sig frem til en balance og form mellem det specifikt forkyndende og det alment dannende, der kan leve op både til skolelovens og konfirmationsforberedelsens formål.

Støtte til undervisningen

Både mht. til ansvar og pædagogik skal der være tilknyttet flere voksne til undervisningen. Det kan for nogle konfirmanders vedkommende være nødvendigt med fagpædagoger fra skolen – ofte er skolerne her helt naturligt samarbejdsåbne. Andre gange kan kirkens medarbejdere og frivillige udgøre den nødvendige voksenressource.

Faglig sparring

Specialundervisning kræver specialviden både om psykosomatiske forhold og specialpædagogik. FUV udbyder løbende forskellige former for grunduddannelse. Stifterne er i gang med at opbygge kollegiale netværk. Konkrete undervisningsideer findes på Konfirmandcenter.dk. Præster har sjældent selv en egentlig specialpædagogisk uddannelse og oftest ikke nærmere kendskab til konfirmanderne i forvejen. Løbende evaluering og faglig sparring omkring undervisningen fra centerklassens eller specialskolens fagpædagoger er konkret vejledning. Præsten har også adgang til generel sparring med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Lokalemæssige rammer

Rammesætning betyder noget for formidlingen. Da konfirmationsforberedelsen er gudstjenesteligt forankret og afsluttes med konfirmation i kirken, er kirken en oplagt ramme for undervisningen, når det praktisk lader sig gøre. Hvor der er konfirmander med fysiske handicaps, kræver det gode adgangsforhold – alternativt at man må benytte sig af andre lokaler. Personlige hjælpemidler og IT-udstyr kan stilles til rådighed af skolen.

Tidsmæssige rammer

Biskoppernes Vejledning om Børnekonfirmandundervisning og Konfirmation åbner for anderledes og kortere forløb end dem, som Anordningen ellers kræver. Det gælder både tilrettelæggelse af den enkelte undervisningsgang og hele forløbet, at det må formes efter det aktuelle konfirmandholds forudsætninger.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde kan være vanskeliggjort både af geografiske og andre grunde. Nyhedsbreve om den daglige undervisning og information om konfirmationsgudstjenesten kan udgøre et vigtigt led i den sammenhæng. Kontaktlæreren kan eventuelt være villig til at hjælpe med digital formidlingsmulighed.

Struktur for undervisningen

Specialundervisning for konfirmander med særlige behov handler grundlæggende om ro rammer og forudsigelighed tydelighed i informationer og beskeder ritual og gentagelse respekt, herunder altid mere anerkendelse end irettesættelse.

Prøv at komme uden om at ende i konflikt med børn og unge med særlige behov. Ofte låser de sig selv fast i en klemt situation.

Gudstjenestedeltagelse

Der kan være både fysiske, geografiske og andre grunde til, at konfirmander med særlige behov har vanskeligt ved at opfylde det legitime krav om gudstjenestedeltagelse. Indbyg gudstjenesteerfaring i undervisningen, både i en minigudstjeneste hver undervisningsgang, og i en mere udbygget gudstjeneste, som konfirmanderne er med til at lave. Inviter eventuelt også konfirmander, forældre og søskende til en eller to ordinære gudstjenester, som har taget højde for deltagelsen.

Forberedelse til konfirmation

Konfirmation er så vigtig en begivenhed – og for nogle konfirmanders vedkommende angstprovokerende – at den bør forberedes ordentligt, så konfirmanderne bliver fortrolige med, hvad der skal ske. Det må gerne påbegyndes allerede ved forberedelsens start, f.eks. ved at indarbejde konfirmationsritualet i hver undervisningsgang (se under ”konfirmation”).